:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Zostań samodzielną księgową - fachowy kurs w płońskim Centrum Szkoleń i Biznesu

promocja, Zostań samodzielną księgową fachowy płońskim Centrum Szkoleń Biznesu - zdjęcie, fotografia
Gazeta plonszczak.pl 17/09/2019 13:52

„Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowania” adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a są zainteresowani rozwojem zawodowym w kierunku podjęcia pracy w zawodzie księgowego, a osoby na takie stanowisko są poszukiwani przez wiele firm.

Dlatego warto się szkolić, dając sobie szansę na dobrze płatny zawód. Tym bardziej, że w Płońsku w tym zakresie fachowcy są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki!

Szkolenie kierujemy również do tych osób, które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę w zakresie pełnej księgowości oraz wszystkich tych, zainteresowanych tematem księgowości.

Podczas trwania kursu uczestnik  zdobędzie wiedzę i umiejętności z księgowania dowodów, ewidencji księgowej, sporządzania listy płac, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Uczestnik kursu nabędzie w praktyce umiejętności księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego .Ponadto w ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia zasad obsługi programu finansowo - księgowego.

Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat i może przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu, którego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów otrzymają Certyfikat księgowy C.I.K z wpisem na listę C.I.K (cena kursu nie uwzględnia ceny egzaminu)

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze samodzielnej księgowej.

Jakie umiejętności nabędziesz po odbyciu tego kursu?

- nauczysz się samodzielnie wykonywać czynności księgowe
- pozyskasz umiejętność księgowania dowodów księgowych
- pozyskasz umiejętność sporządzania listy płac
- nabędziesz umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
- nabędziesz umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- nabędziesz umiejętność wykorzystania programu komputerowego w prowadzeniu rozliczeń księgowych
- nabędziesz umiejętność rozliczania podatków

Dlaczego warto zainwestować w ten kurs?
- nabędziesz umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych
- możesz podjąć pracę w każdej firmie w zakresie obsługi księgowej ( od sektora małych i średnich firm),
- możesz podjąć pracę w biurach obrachunkowych oraz działach związanych z księgowością

Wymagania: ukończona szkoła średnia

PROGRAM KURSU:

MODUŁ I: Podstawowe pojęcia w rachunkowości
- przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
- podstawowe pojęcia w rachunkowości
- pojęcie dowodu księgowego
- inwentarz i bilans majątkowy
- operacje gospodarcze i zasady ich ewidencjonowania
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zasady prowadzenia ewidencji na kontach
- elementy organizacji i polityki księgowości

MODUŁ II : Majątek przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
1) Aktywa - klasyfikacja i podział:
- Wartości niematerialne i prawne
- Rzeczowy majątek trwały
- Należności
- Rzeczowy majątek obrotowy
- Inwestycje
2) Klasyfikacja i podział pasywów:
- Kapitały
- Zobowiązania
- Rozliczenia międzyokresowe
3) Bilans
- Zasady sporządzania bilansu
- Prezentacja aktywów i pasywów
4) Ewidencjonowanie operacji gospodarczych

MODUŁ III: Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
- Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – cena nabycia i koszt wytworzenia
- Metody amortyzacji środków trwałych

MODUŁ IV: Ewidencja przychodów i kosztów oraz zasady sporządzania rachunku zysków i strat
- Ewidencja przychodów
- Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
- Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
- Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne
- Zyski i straty nadzwyczajne
- Sporządzanie rachunku zysków i strat
MODUŁ V: Ewidencja rozrachunków
- Istota, klasyfikacja i wycena rozrachunków
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami obrocie krajowym i zagranicznym
- Rozrachunki wyrażone w walucie obcej
- Rozrachunki wątpliwe i sporne
- Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i podróży służbowych
- Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika
- Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- Rozrachunki publiczno-prawne i US 
- Inne rozrachunki

MODUŁ VI: Ewidencja środków pieniężnych
- Klasyfikacja aktywów pieniężnych
- Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
- Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz jego dokumentowanie i ewidencja

MODUŁ VII: Zapasy
- Obrót towarowy i materiałowy:
a) Ewidencja i wycena
b) Dostawy niefakturowane i dostawy w drodze
c) Metody rozchodu towarów i materiałów
d) Odpisy aktualizujące
e) Import towarów i materiałów - ewidencja
-Wyroby gotowe, produkty gotowe i produkcja w toku:
a) Metody wyceny wyrobów gotowych - koszt rzeczywisty oraz koszt planowany
b) Rozliczenie produkcji
c) Przychody i koszty ze sprzedaży wyrobów gotowych
d) Zmiana stanu produktów i zamknięty krąg kosztów

MODUŁ VIII: Kapitały
- Kapitał własny i jego elementy
- Wkłady gotówkowe i aporty przy utworzeniu spółki
- Podział wyniku finansowego
- Rozliczenie start z lat ubiegłych

MODUŁ IX: Inwentaryzacja
- Funkcje i metody inwentaryzacji
- Terminy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
- Różnice inwentaryzacyjne
MODUŁ X: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
- Bilans,
- Rachunek Zysków i Strat,
- Informacja dodatkowa,
- Terminy sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
- Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

MODUŁ XI: Podatkowa księga przychodów i rozchodów
- Regulacje prawne
- zasady prowadzenia PKPiR
- Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
- Źródła przychodów i ich ewidencja
- Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
- Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
- Ewidencja sprzedaży
- rejestr VAT
- Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy 
- Zamknięcie roku, rozliczenie podatku oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych 
- Zadania praktyczne, ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej
MODUŁ XII: Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Opracowanie polityki księgowej w firmie. - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ramach polityki księgowej. 
- Archiwizacja i przekazywanie JPK(jednolitych plików kontrolnych) do urzędów skarbowych

MODUŁ XIII: Wynagrodzenia
- unormowania prawne rachuby płac
- rodzaje umów: o pracę, zlecenie, o dzieło, kontrakt men., 
- technika naliczania listy płac
- składki na ubezpieczenia społ, zdrow, fp, fgśp
- zaliczka na podatek dochodowy
- obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pienięż.
- potrącenia z wynagrodzenia oraz dodatki
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy
- Zasady ustalania składników wynagrodzeń, rozliczanie ZUS
- zasady dotyczące wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, 
- zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
- zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, - obliczenia wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym
- wyliczanie wynagrodzeń i składek ZUS – warsztaty

MODUŁ XIV: Elementy prawa podatkowego
I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
- Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
- Koszty uzyskania przychodów
- Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
- Zasady odliczania darowizn od dochodu 
- Użyczenie, najem, leasing i dzierżawa środków trwałych 
II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
- Zakres opodatkowania
- Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
- Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
- Działalność marketingowa, sponsoring
- Darowizny
- Użyczenie, najem, leasing, pożyczki, kredyty - zasady rozliczeń

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
- Regulacje prawne 
- Zakres przedmiotowy i podmiotowy
- Podstawa opodatkowania
- Stawki podatku VAT
- Zasady obliczania podatku
- Sposób zapłaty podatku - deklaracje podatkowe, terminy
- Zwrot podatku

MODUŁ V: Księgowość komputerowa ( zajęcia komputerowe z programem komputerowym do obsługi księgowej )
- Prezentacja programu do obsługi finansowo – księgowej 
• wprowadzanie bilansu otwarcia
• ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
• księgowanie do rejestru VAT
• wprowadzanie środków trwałych i obliczanie amortyzacji
• księgowanie amortyzacji
• sporządzanie i księgowanie list płac
• konfigurowanie i obliczanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań podatkowych
• konfigurowanie i sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych
• sporządzanie dokumentów zewnętrznych poprzez generowanie z programu

EGZAMIN: 2 godz.
Uczestnicy którzy zdadzą egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną Centrum Szkoleń i Biznesu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi otrzymują CERTYFIKAT (wg klasyfikacji MPiPS) księgowy (kod zawodu 331301). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Na zakończenie kursu uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje Certyfikat Księgowego wydany przez Biuro Informacji Księgowej z wpisaniem na Lisę.
Zapewniamy :
- 140 godzin kursu
- Profesjonalną i doświadczoną kadrę
- Ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy praktycznie
- Wsparcie merytoryczne
- Liczne ćwiczenia 
- Profesjonalne materiały
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- Certyfikat (po zdaniu egzaminu)

Kurs odbywa się w trybie weekendowym (2 x w miesiącu)

Liczba godz: 140 godz.

Cena kursu: 2.900 zł/ osoba (cena bez egzaminu zewnętrznego C.I.K)

Możliwość płatności w ratach.

Informacje o terminach i zapisy : tel. 600 803 390 / 601 073 300 lub e – mail: [email protected]

Reklama

Zostań samodzielną księgową - fachowy kurs w płońskim Centrum Szkoleń i Biznesu komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez plonszczak.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

pł1994 z siedzibą w Płońsk 09-100, Płocka 85A,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"